Algemene Voorwaarden

Ik weet het, niet het meest interessante onderdeel, maar wél belangrijk om even door te lezen voordat we gaan samenwerken

Laatste update: 7 juni 2022

1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen voor wie Madelon Alyssa haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.


1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie (dan wel eventuele rechtsopvolger(s)) die een opdracht aan Madelon Alyssa heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij andere schriftelijke afspraken met Madelon Alyssa zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling voor de dienstverlening van Madelon Alyssa.


1.3 Derden: in sommige gevallen kan Madelon Alyssa haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Madelon Alyssa kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.


1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, die schriftelijk is medegedeeld.


1.5 Producten en diensten: alle door Madelon Alyssa aangeboden producten, diensten en trainingen.


1.6 Bestelling: een opdracht aan Madelon Alyssa om een op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

2. BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Madelon Alyssa richt zich op familieopstellingen en trainingen binnen het werkveld van persoonlijke- en spirituele ontwikkeling in de meest ruime zin. Madelon Alyssa is gevestigd aan Kerkenbos 1077N, 6546BB in Nijmegen en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70219826.

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Madelon Alyssa of die zijn gesloten met gebruikmaking van de website van Madelon Alyssa.


3.2 Madelon Alyssa behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

4 OPDRACHTVERLENING

4.1 Offertes van Madelon Alyssa zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie voor het maken van de offerte en uitvoering van de opdracht aan Madelon Alyssa.

 

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Madelon Alyssa zich het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen offerte voor de door Madelon Alyssa te leveren diensten dan tussentijds aan te passen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de opdrachtgever.

 

4.2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Madelon Alyssa, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde (digitale) schriftelijke overeenkomst, dan wel door het voldoen van de (eerste) (aan)betaling.

 

4.2.1 Het ontbreken van een schriftelijk akkoord betekent niet dat er geen opdracht is verleend. Op het moment dat de feitelijke dienstverlening door Madelon Alyssa is gestart, betekent dit ook dat akkoord is gegeven op de dienstverlening (zoals overeengekomen).

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Madelon Alyssa zal de door haar te leveren diensten naar allerbeste inzicht en vermogen uitvoeren. Het gaat hier om een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Madelon Alyssa niet garant staat of kan staan voor het succes van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel/verlangen.

 

Om de kwaliteit van de begeleiding zo hoog mogelijk te houden investeert Madelon Alyssa doorlopend in haar eigen ontwikkeling als mens en als begeleider. Uiteindelijk is het resultaat van de samenwerking afhankelijk van de inzet en het proces van de opdrachtgever en/of klant.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Madelon Alyssa hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Madelon Alyssa is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.


Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Madelon Alyssa zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte en/of andere publicaties van Madelon Alyssa staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Madelon Alyssa voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.


7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Het honorarium van Madelon Alyssa worden middels digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


8.2 Betaling van de factuur door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


8.3 Indien betaling na een 1e herinnering niet wordt voldaan, kan de opdracht eenzijdig door Madelon Alyssa worden stopgezet, dit zonder dat Madelon Alyssa naar opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Madelon Alyssa is in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.


8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Madelon Alyssa of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Madelon Alyssa te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever


8.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Madelon Alyssa plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden kan de opdracht eenzijdig door Madelon Alyssa worden opgeschort. Dit zonder dat Madelon Alyssa dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

ARTIKEL 9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT, VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

9.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 

9.2 Sessies en/of groepsdagen binnen een traject zijn maximaal 12 maanden geldig, daarna kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals sessies, groepsdagen en lesmateriaal in welke vorm dan ook. 

 

9.3 Ingeplande 1:1 sessies dienen uiterlijk 48 uur van te voren te zijn verzet of geannuleerd. Gebeurt dit binnen 48 uur dan vervalt de sessie of zal de sessie in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden volgens de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

10.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Madelon Alyssa recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. De tevredenheid van de opdrachtgever staat echter altijd voorop, komt dit in het geding dan zal hierover altijd eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. In wederzijds overleg zal op zoek gegaan worden naar een passende oplossing voor beide partijen.

10.3 Madelon Alyssa mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg van feiten en omstandigheden die buiten haar invloed liggen of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevraagd. Madelon Alyssa houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 11. EENDAAGSE EN MEERDAAGSE GROEPSDAGEN EN WORKSHOPS

11.1 Een workshop dient volledig betaald te zijn voordat je kunt deelnemen. Wanneer je 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend. Gemiste dagen zijn niet in te halen.

 

11.2. Deelname aan een eendaagse workshop verzetten: Ben je onverwacht verhinderd dan mag je het verzoek indienen om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum indien mogelijk en als daar nog plaats is, mits:
a. Je het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b. Je dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft; 

c. De verplaatsing binnen 6 maanden na factuurdatum plaatsvindt.
d. Bij korter dan 5 werkdagen van tevoren kunnen we niet meer aan je verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. Je dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.

 

11.3 Deelname aan een meerdaagse workshop verzetten: Ben je onverwacht verhinderd dan mag je het verzoek indienen om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum indien mogelijk en als daar nog plaats is, mits:
a. Je het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b. Je dit tenminste 7 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft; 

c. De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
d. Bij korter dan 7 werkdagen van tevoren kunnen we niet meer aan je verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. Je dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.

 

11.4 Voor alle workshops geldt dat je wel je plaats mag doorgeven/doorverkopen aan iemand anders, geef dat dan uiterlijk 1 dag voor de workshop plaatsvindt door via e-mail: groepsdag@madelonalyssa.nl

 

11.5 Ten behoeve van een goede uitoefening van begeleiding van opstellingen behoudt Madelon het recht om geen opstelling uit te voeren indien dit krachtiger is voor de klant.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Madelon Alyssa en haar medewerkers/partners zijn nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Madelon Alyssa geleverde zaken en/of diensten.

12.2 Daarnaast is Madelon Alyssa niet aansprakelijk voor de uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Madelon Alyssa rust slechts een inspanningsverplichting. Immers: Madelon Alyssa kan geen invloed uitoefenen op de inzet en het proces van de klant, waarvan het succes van de samenwerking geheel afhankelijk is. Zie hiervoor ook artikel 5.

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Madelon Alyssa. Op alle door Madelon Alyssa ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING

14.1 Madelon Alyssa is gehouden tot geheimhouding van alles wat door de opdrachtgever/klant gedeeld wordt tijdens sessies, groepsdagen of op een andere manier wordt gedeeld.

14.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

14.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

14.4 Madelon Alyssa houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

14.5 In het geval van een workshop of groepsdag: Madelon Alyssa is niet aansprakelijk voor het delen van informatie door andere deelnemers aan de workshop of groepsdag. Wel wordt discretie altijd verwacht van alle deelnemers aan een workshop, dit wordt ook nadrukkelijk benoemt bij de aanvang van elke workshopdag. Foto’s en/of video’s waarop andere deelnemers te herkennen zijn, zijn dan ook niet toegestaan tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is verleend.

14.6 Madelon Alyssa behoudt zich het recht in algemeenheid casussen als voorbeeld aan te dragen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Hierin zullen geen namen worden gebruikt of details worden besproken die te herleiden zijn naar specifieke personen. 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.


15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: 1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven; 2. zullen Madelon Alyssa en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


15.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.